Privacyverklaring

Privacy disclaimer
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

WoodTrends aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Cookies
Onze website gebruikt programma’s zoals Google Analytics om te meten hoe bezoekers onze website hebben gevonden en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Dit alles met als doel om bezoekers een betere website ervaring te geven.

Verder krijgt elke websitebezoeker een cookie geplaatst in zijn browser, zodat we u na bezoek van onze website online via Facebook nog advertenties en/of aanbiedingen kunnen tonen.

Wanneer u dit niet wilt, kunt u uw cookies in uw browsergeschiedenis verwijderen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij WoodTrends of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan WoodTrends.Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijk toestemming door Woodtrends.

Privacyverklaring
In ons bedrijf worden (persoons)gegevens verwerkt. Woodtrends vindt het van groot belang dat hiermee zorgvuldig wordt omgegaan. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Woodtrends is de verantwoordelijke voor deze gegevensverwerking. In deze privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Gebruik persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze diensten, onder meer door offerte-aanvragen, laat u gegevens, waaronder mogelijk persoonsgegevens, bij ons achter. Deze persoonsgegevens bewaren en gebruiken wij uitsluitend wanneer deze rechtstreeks van u afkomstig zijn of waarvan bij verstrekking duidelijk is dat ze aan ons wordt verstrekt om te worden verwerkt.

Directe Verkoophoek
Wanneer u op de hoogte wilt blijven van meubels die direct leverbaar zijn, of meubels die al ontworpen zijn maar voorzien kunnen worden van unieke stoffering, kunt u zich aanmelden. We vragen hiervoor uw naam, emailadres en eventueel mobiel nummer. U kunt zich op elk moment weer afmelden van deze service.

Registratie
Om aanvragen/offertes te kunnen verwerken vragen wij u de volgende gegevens aan ons te verstrekken:
– Naam, adres en woonplaats;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer

Bewaring gegevens
De hiervoor genoemde gegevens worden door ons zorgvuldig bewaard. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat nodig is in verband met de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Indien wij een vermoeden hebben van fraude of misbruik van onze website, kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten verstrekken.

Beveiliging
Woodtrends neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij wij ook individuele gegevens kunnen inzien. Dat gebeurt echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de in deze verklaring genoemde doelen.

Websites van derden
Deze verklaring geldt niet voor websites van derden waarnaar wij op onze website verwijzen of die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige en betrouwbare manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijziging privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan om met enige regelmaat deze verklaring op onze website te raadplegen zodat u ook van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Recht op inzage
U hebt het recht op inzage in de door ons van u bewaarde persoonsgegevens. U hebt voorts de mogelijkheid om daarin wijzigingen te laten aanbrengen en om verwijdering ervan te verzoeken. Daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.
Neemt u bij vragen ook contact met ons op:

WoodTrends
Marconiweg 9
8071 RB Nunspeet
06-51024945

Stel hier je vraag